Slovensko je aj v roku 2024 v oblasti odpadového hospodárstva na chvoste krajín EÚ. Zväz  odpadového priemyslu vznikol preto, aby tento nechcený trend zvrátil.

Slovensko je aj v roku 2024
v oblasti odpadového
 hospodárstva na chvoste krajín EÚ. Zväz odpadového priemyslu vznikol preto, aby tento nechcený trend zvrátil.

Ciele
___________

Ciele __________

Konštruktívna spätná
väzba na vznikajúce
legislatívne
a strategické dokumenty
v oblasti odpadového
hospodárstva (OH)

Vytvorenie odbornej
platformy za účelom
komunikácie
s Ministerstvom životného
prostredia SR a iných
kompetentných orgánov
v oblasti odpadového hospodárstva

Prehodnotenie
doterajších legislatívnych
a strategických
dokumentov v oblasti
odpadového hospodárstva
v záujme ich postupného
vylepšovania

Agenda _______

1.

Úprava odpadov
pred skládkovaním (MBÚ)

2.

Celoplošný zber kuchynského
biologického odpadu (KBO)

3.

Rozšírená zodpovednosť výrobcov
za obaly a neobalové výrobky (OZV)

4.

Nebezpečné odpady

5.

Posudzovanie vplyvov
na životné prostredie (EIA)

6.

Environmentálne záťaže

7.

Zmeny legislatívy v oblasti
odpadového hospodárstva

Agenda
___________

1.
Úprava odpadov pred skládkovaním (MBÚ)

2.

Celoplošný zber kuchynského biologického odpadu (KBO)

3.

Rozšírená zodpovednosť výrobcov za obaly a neobalové výrobky (OZV)

4.

Nebezpečné odpady

5.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)

6.

Environmentálne záťaže

7.

Zmeny legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva

Vedenie ______

Vedenie
___________

GENERÁLNY RIADITEĽ:
RNDr. Ján Chovanec, MBA

 

PREZIDENT:
Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.

1. VICEPREZIDENT:
JUDr. Tibor Menyhart

VICEPREZIDENTI:
Mag. iur. Annamária Tóthová
RNDr. Michal Sebíň, PhD.
JUDr. Roman Malček
Ing. Peter Gallovič
RNDr. Vladimír Žúbor
Ing. Peter Sekula
Ing. Slávka Lenčéšová

Členovia _________

Zakladajúci členovia

Ďalší členovia

Ďalší členovia

Dokumenty ___

Dokumenty
___________

Deklarácia vzniku ZOP

STIAHNI

Stanovy ZOP

STIAHNI

Deklarácia vzniku ZOP

STIAHNI

Stanovy ZOP

STIAHNI
Tlačová správa – Vznik zväzu
STIAHNI
Tlačová správa – Vznik zväzu
STIAHNI
Právna analýza povinnosti úpravy odpadu (Eversheds Sutherland)
STIAHNI
Právna analýza povinnosti úpravy odpadu (Eversheds Sutherland)
STIAHNI

Analýza triedeného zberu KBO v SR (Odpadový hospodár)

STIAHNI

BIELA KNIHA OH V SR (júl 2023)

STIAHNI

Analýza triedeného zberu KBO v SR (Odpadový hospodár)

STIAHNI

BIELA KNIHA OH V SR (júl 2023)

STIAHNI

Kontakt _______

Kontakt
___________

Ján_Chovanec

RNDr. Ján Chovanec, MBA
GENERÁLNY RIADITEĽ

Telefón: +421 55 7270 736
e-mail: jan.chovanec@zopsr.sk

RNDr. Ján Chovanec
GENERÁLNY RIADITEĽ

Telefón: +421 55 7270 736
e-mail: jan.chovanec@zopsr.sk

-\xz\cxxzc\xc \zxc\zxc \zxczxc

Zväz odpadového priemyslu
Rastislavova 98
040 01 Košice

info@zopsr.sk
+421 55 7270 736

hlavné logo ZOPSR

Zväz odpadového priemyslu
Rastislavova 98
040 01 Košice

info@zopsr.sk
+421 55 7270 736

hlavné logo ZOPSR